Patronat

SZKOŁA ODPORNA PSYCHICZNIE©

KURS „Ambasador odporności psychicznej”©

Program rozwijający kompetencje nauczycieli w obszarze budowania i wzmacniania odporności psychicznej u dzieci i młodzieży.

Kurs skierowany jest do:

 • pedagogów i pedagogów specjalnych,
 • psychologów,
 • wychowawców i nauczycieli uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych,
 • trenerów, coachów i terapeutów pracujących z dziećmi i młodzieżą.

Celem programu jest:

wzmocnienie kompetencji nauczycieli, aby przygotować ich do pracy z dziećmi i młodzieżą,
w taki sposób, aby byli w stanie sprostać wyzwaniom współczesnego świata.

Program jest okazją do:

poznania sposobów wzmacniania odporności psychicznej i zwiększania emocjonalnego dobrostanu nauczyciela i uczniów.

Program zbudowany jest na 3 filarach:

wiedzy

opartej na wynikach aktualnych badań psychologicznych w kontekście budowania odporności psychicznej, rezyliencji, poczucia własnej wartości

umiejętnościach

rozwoju kompetencji interpersonalnych niezbędnych do pracy w czterech obszarach: kontroli - poczuciu wpływu, zaangażowaniu, podejmowaniu wyzwań, pewności siebie oraz rozwijanie umiejętności pracy z uczniami w wymienionych obszarach,

postawach

kształtowania proaktywnej i otwartej postawy do wzmacniania własnej odporności psychicznej i pracy w oparciu o wartości, budowanie gotowości do pracy z własnymi celami, marzeniami.

Program obejmuje realizację czterech 2-dniowych warsztatów tematycznych.

Warsztat 1: „Odporność psychiczna – budowanie fundamentu do rozwoju” - 16 h dyd.

Celem warsztatu jest:

nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności w obszarze budowania i wzmacniania odporności psychicznej, a także rozwijanie i wzmacnianie kompetencji indywidualnych radzenia sobie ze emocjami i sytuacjami trudnymi.

Program oparty jest o Koncepcję Odporności Psychicznej P. Clougha i D. Strycharczyka - autorów Kwestionariusza MTQ48.
Ponadto uczestnicy poznają praktyczne strategie podnoszące odporność psychiczną w pracy indywidulanej z uczniem i klasą.

Tematyka warsztatów:

 • Czym jest odporność psychiczna a czym nie jest?
 • Wysoka wrażliwość – definicja i sposoby pracy.
 • Mózg a stres – współczesne odkrycia neuropsychologii.
 • Koncepcja 4 C – filary odporności psychicznej.
 • Sposoby rozwijania i wzmacniania odporności psychicznej i poczucia osobistej skuteczności – ćwiczenia do pracy z uczniami.

W trakcie warsztatu zostanie:

omówiony każdy z tych aspektów szczegółowo, dostarczając najnowsze informacje i badania w dziedzinie psychologii i odporności psychicznej. Uczestnicy będą mieć okazję zgłębić teorię i dowiedzieć się, jak można ją przenieść na praktykę w swojej codziennej pracy z uczniami. Będą przy tym korzystać z różnorodnych form aktywności, aby zapewnić im angażujące środowisko do rozwoju umiejętności i kompetencji w obszarze odporności psychicznej.

Dodatkową korzyścią jest:

zestaw narzędzi do pracy z uczniami na poziomie indywidulanym i grupowym.

Badanie MTQ Plus

Każda osoba biorąca udział w warsztacie weźmie udział badaniu prowadzonym przez certyfikowanego konsultanta i otrzyma indywidualny raport rozwojowy. MTQ PLUS to test psychometryczny mierzący odporność psychiczną.

Warsztat 2: „Osobisty potencjał –budowanie poczucia sprawczości i własnej wartości” – 16 h dyd.

Celem warsztatu jest:

rozwijanie przez uczestników wiedzy, umiejętności w obszarze pracy z własnym potencjałem, zasobami i mocnymi stronami ucznia, a także wzmocnienie postawy empatii, rozwój samoświadomości, wzmocnienie motywacji oraz przyjrzenie się swoim postawom przez pryzmat wartości i wpływie wartości na realizacje planów, marzeń i celów.

Podłożem merytorycznym spotkania jest m. in: model Wielkiej Piątki, psychologia pozytywna, teoria wartości Gravesa i Spiral Dynamics® oraz współczesne badania dotyczące psychologii motywacji.

Warsztat ma na celu nie tylko dostarczenie wiedzy, ale także rozwijanie umiejętności w obszarze pracy z własnymi zasobami, wartościami. Jest to ważny aspekt wzmocnienia osobistej i zawodowej sfery życia każdego człowieka.

Tematyka warsztatów:

 • Model Wielkiej Piątki i psychologia pozytywna w edukacji,
 • Zasoby nauczyciela i ucznia – wydobywania mocnych stron i indywidualnego potencjału,
 • Teoria wartości Gravesa i Spiral Dynamics® – odniesienie do praktyki edukacyjnej,
 • Innowacyjne i kreatywne metody wspierające pracę uczniów nad mocnymi stronami i wartościami w trakcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Dodatkową korzyścią jest:

Badanie Facet5 SpotLight

Każda osoba biorąca udział w warsztacie weźmie udział w badaniu i otrzyma indywidualny raport rozwojowy. Stanowi on obszerne podsumowanie silnych stron i ryzyk danego profilu osobowości oraz frustracji i wyzwań powiązanych z indywidualnym stylem zachowań danej osoby. SpotLight zapewnia poprawę efektów uczenia się oraz dalszego rozwoju poprzez zwiększenie samoświadomości i efektywne planowanie działań.

Warsztat 3: „Growth Mindset w edukacji – koncepcja nastawienia na rozwój wg C. Dweck” – 16 h dyd.

Celem warsztatu jest:

zapoznanie uczestników z badaniami C. Dweck, poszerzenie wiedzy o koncepcji growth i fixed mindset, a także rozwijanie umiejętności pracy nad własną postawą i uczniów.

Tematyka warsztatów:

 • Teoretyczny kontekst dotyczący koncepcji nastawienia na rozwój C. Dweck,
 • Wprowadzenie do współczesnej wiedzy o funkcjonowaniu mózgu,
 • Growth mindset i fixed mindset a badania Falko Rheinberga,
 • Zmiana nastawienia – narzędzia do pracy z uczniami.

Warsztat 4: „Własna droga – ACT w edukacji” - 16 h dyd.

Celem warsztatu jest:

wprowadzenie uczestników do założeń/procesów terapii akceptacji i zaangażowania (ACT) oraz przygotowanie ich do korzystania z metod i technik w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Uczestnicy poznają sposoby pracy z niechcianymi myślami, lękami, rozwiną umiejętność wzmacniania poczucia własnej wartości oraz pewności siebie w sobie i w uczniach.

Tematyka warsztatów:

 • Wprowadzenie do ACT- koncepcja, założenia teoretyczne,
 • Model elastyczności psychologicznej – hexaflex,
 • Podstawowe potrzeby emocjonalne człowieka oraz potrzeby wg M. Rosenberga,
 • Model DNA-V – kompleksowe podejście do rozwijania umiejętności psychologicznych,
 • Narzędzia i techniki wykorzystywane w pracy z dziećmi i młodzieżą,
 • Podsumowanie procesu rozwojowego i mapa indywidualnego rozwoju uczestnika.

Formy i metody pracy:

Zajęcia prowadzone będą metodami warsztatowymi (gry, symulacje) z elementami wykładu. Uczestnicy podczas zajęć zrealizują zadania indywidualne oraz grupowe

w formie:


80% - gier, symulacji, ćwiczeń
20% wykładów - także w formie interaktywnej

metodami:


budującymi zaangażowanie uczestników w proces nabywania wiedzy w oparciu o ich osobiste doświadczenie.

prowadzone:


przez doświadczonego, certyfikowanego trenera.

Każdy z uczestników programu otrzymuje:

 • badanie odporności psychicznej MTQPlus wraz z indywidualnym raportem rozwojowym,
 • badanie Facet5 SpotLight wraz z indywidualnym raportem rozwojowym,
 • zestaw materiałów edukacyjnych do warsztatów w formie skryptu (książki), zawierający komplet ćwiczeń do pracy z uczniami na poziomie indywidulanym i grupowym (w wersji papierowej oraz elektronicznej do samodzielnego wydruku i wykorzystania w pracy edukacyjnej),
 • narzędzie do pracy z wartościami – Systemic Values Cards©, do wykorzystania w pracy edukacyjnej,
 • pakiet dodatkowych książek rozwijających tematykę projektu, do samodzielnego wykorzystania podczas wdrażania rozwiązań nabytych podczas programu,
 • imienny certyfikat ukończenia Kursu: „Ambasador Odporności Psychicznej”, potwierdzający rozwój kompetencji w obszarze pracy na rzecz budowania odporności psychicznej wśród dzieci i młodzieży (wersja drukowana w ramce).

Warunki ukończenia programu:


- 100% obecności podczas warsztatów,
- przygotowanie mapy indywidualnego rozwoju

Kurs w liczbach:

filary skutecznego uczenia
0
badania w cenie kursu
0
pracy warsztatowej
0 h

Poziom inwestycji:

kwota brutto (VAT zw.)
0 PLN/os.

Najbliższe kursy odbędą się:

we Wrocławiu 

w terminach:
   I zjazd – 22-23.08.2024
  II zjazd – 12-13.09.2024
 III zjazd – 26-27.09.2024
IV zjazd – 10-11.10.2024

Zgłoszenia przyjmujemy do 1.08.2024 

w Warszawie 

w terminach:
   I zjazd – 20-21.09.2024
 II zjazd – 04-05.10.2024
III zjazd – 18-19.10.2024
IV zjazd – 22-23.11.2024

Zgłoszenia przyjmujemy do 16.08.2024 

w Toruniu 

w terminach:
   I zjazd – 25-26.10.2024
  II zjazd – 15-16.11.2024
 III zjazd – 29-30.11.2024
IV zjazd – 13-14.12.2024

Zgłoszenia przyjmujemy do 4.10.2024 

Autorka programu i prowadząca zajęcia:

Anna Rutkowska

Pedagog, trenerka, coach i superwizor ICC, International Values Trainer and Consultant, Consultant Mental Toughness MTQ PLUS, ekspert ds. personalnego rozwoju organizacji.
W pracy terapeutycznej pracuje w nurcie krótkoterminowym TSR (Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach) i ACT (Terapia Akceptacji i Zaangażowania), certyfikowany praktyk metody Kids’ Skills.

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z naszą polityką prywatności.